آیفون تصویری ساخت کره وجود ندارد.


همو
طنان عزیز

به هیچ عنوان

به هیچ عنوان

به هیچ عنوان

آیفون تصویری

ساخت کره

وجود ندارد

تماماًدارای لیبل

ساخت کره هستند

 کارخانه سازنده

COMMAX

شش سال است داخل

کره تولید نمیکند.

/ 0 نظر / 41 بازدید